Pravoo observeren en registreren

Bij De Kleine Buddha werken wij met het Pravoo kindvolgsysteem. Wij zullen 2x per jaar observeren en registeren in het digitale Pravoo systeem. De vaste pedagogische medewerkers zullen deze observatie en registratie invullen. Vervolgens krijgen ouders de resultaten uitgeprint of per mail mee naar huis om in te lezen, vervolgens kunnen ouders kiezen voor een 10 minuten gesprek. Wanneer de pedagogisch medewerkers het nodig achten om een gesprek met de ouders te beginnen vanwege bepaald gedrag, achterstanden enz. dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld .Wanneer het kind 4 jaar oud is zullen alle observaties en registraties aan de ouders mee gegeven worden en wordt er een overdrachtsformulier ingevuld voor de basisschool. De pedagogisch medewerker verantwoordelijk zal de overdracht bespreken met de school.

Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is de belangrijkste taak van de pedagogisch medewerker. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heeft u zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind.

Met Pravoo kunt u voor kinderen van 0 tot 4 jaar:

·        de ontwikkeling in kaart brengen door observatie en registratie

·        de onderwijsbehoeften bepalen

·        een beredeneerd aanbod ontwerpen


Pravoo heeft een duidelijke vaste structuur. Centraal staat de aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en de eventuele aanwezigheid van risicofactoren bij het kind. In samenhang daarmee worden gegevens verzameld aan de hand van ontwikkelingslijnen op het gebied van de cognitieve, sociaal-emotionele en sensomotorische ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers worden begeleid in Pravoo via vergaderingen en de handleiding is naar elke medewerkers gemaild, vanuit deze handleiding gaan we te werk.

Pravoo kan ook dienen als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van een kind (met ouders, met collega’s, met externen) en als uitgangspunt voor handelingsgericht werken. Zo kunnen wij ouders doorverwijzen naar passende instanties voor verdere hulp bij achterstanden. Zo maken wij ons beleid en pedagogische klimaat nog beter. 

Mentor

De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend.

Belangrijk is dat de kinderen van De Kleine Buddha daarbij ondersteund worden door een pedagogisch mentor. Vanaf 2018 zijn we verplicht elk kind een mentor te geven, dat wil zeggen dat alle pedagogisch medewerkers een aantal kinderen van De Kleine Buddha toegewezen zullen krijgen totdat ze 4 jaar worden, daarna worden alle gegevens overgedragen naar school. Elke mentor houd de ontwikkeling in de gaten en zal het aanspreek punt zijn voor de ouders. Via ons nieuwe kindvolgsysteem Pravoo zullen wij de ontwikkeling volgen van het kind. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling dan gaan we uiteraard eerder een gesprek aan met de ouders.  

nitoren op het niveau van de school, het bestuur of de gemeente


Kaart
Opbellen
E-mail
Info