Plaatsingsinformatie voor ouders


Openingstijden en bereikbaarheid De Kleine Buddha
De Kleine Buddha is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 6.45 en 18.30 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering hierop vormen de wettelijk verplicht gestelde feestdagen. Wij zijn ook gesloten op carnavals maandag en 31 december (brugdagen).

De Kleine Buddha is bereikbaar op: 06-38079614
In spoedgevallen of vragen die niet kunnen wachten graag een whatsapp bericht sturen of een mail naar info@dekleinebuddha.nl.

Ebony is van de planning en maakt de roosters. Je kunt haar bereiken op 06-48377174. Je kunt naar dit nummer appen of bellen voor last minute aanvragen en voor planningen. Ze is bereikbaar ma t/m do van 9-16.30. Je kunt ook altijd mailen naar
ebonyportier@dekleinebuddha.nl

Aanmelding

U kunt uw kind al vanaf één dagdeel (5,5 uur) per week plaatsen (eventueel flexibel in te delen) Eén dagdeel per week is de minimale afname.
Aanmelding vindt plaats door inschrijving via het digitale inschrijfformulier op
www.dekleinebuddha.nl. De Kleine Buddha hanteert geen inschrijfkosten.
De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens het privacyreglement. Op het inschrijfformulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Na inschrijving ontvangt u per mail de plaatsing overeenkomst, welkomstbrief, algemene voorwaarden en het incassoformulier. Deze dienen te worden ondertekend door de ouders voordat de plaatsing start.
Voorafgaand aan de plaatsingsdatum nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Ook uw kindje is dan natuurlijk van harte welkom, we zullen tijdens het gesprek een vragenlijst invullen en twee wenmomenten inplannen.
Bij plaatsing ontvangt u een eigen ouderlogin voor onze app van Bitcare waar uzelf de planning kunt beheren en toegang heeft tot uw kind zijn digitale dagboekje.

Stamgroepen
Elk kind dat geplaatst is bij De Kleine Buddha maakt onderdeel uit van een stamgroep (babygroep, dreumesgroep of peutergroep), dit geldt ook voor de flex-kinderen. Op bepaalde momenten kan het voorkomen dat de stamgroepen worden samengevoegd zoals bijvoorbeeld in vakantieperiodes, aan het begin en aan het einde van de dag.

Ziektedagen en ruil/verlofdagen

Ziektedagen kunnen niet worden ingehaald. Vakantiedagen kunnen wel worden ingehaald (credituren). Dagen mogen ook altijd geruild worden in overleg en mits er plaats is. Dit kan worden aangegeven in Bitcare. Ziekte en verlofdagen worden niet vergoed in geld. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het plannen van inhaaldagen. Zorgt dat dit ruim op wordt ingepland. 

Credituren Bitcare
Bitcare rekent voor elke dag verlof credituren, het saldo van de credituren kun je als ouder zelf vinden in het profiel van uw kind op app.bitcare.com. De credituren worden berekend nadat de verlofdag is geweest. Van te voren credituren inwisselen is helaas niet mogelijk. De credituren blijven 1 jaar staan, op 1 januari van elk jaar vervallen de credituren.

Ziekte
Ziekte vernemen de leidsters van de groep graag per telefoon, whatsapp of via Bitcare. Afmelden bij ziekte graag voor 8 uur ’s morgens. Indien het kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf op De Kleine Buddha zullen wij u daarover inlichten en dient u uw kind op te komen halen (bij 1 op 1 aandacht en boven de 38.5 graden koorts, zie protocol ziekte en medicijnen). Mocht u uw kind niet zelf kunnen ophalen, dan nemen wij contact op met de door u aangegeven relatie of dan kunnen de ouders zelf contact leggen met deze relatie, de persoon die het kind ophaalt moet wel doorgegeven worden aan de leidsters op de groep.
 
Contract
Bij De Kleine Buddha kunt u zowel een flexibel contract afnemen of een contract met vaste dagen. Contracten zijn bij De Kleine Buddha altijd op basis van 52 weken, wij zijn het gehele jaar geopend, dit geldt ook voor de flex-contracten. Betaling geschiedt per automatische incasso vooraf en zal rond de 23e van elke maand worden afgeschreven.

De Kleine Buddha heeft het recht het verlenen van kinderopvang te staken zodra er sprake is van een betalingsachterstand van twee maanden of meer. Tijdens vakantie, erkende feestdagen, verplichte vrije sluitingsdatum, ziekte of andere redenen van afwezigheid van uw kind vindt normaal betaling plaats. Ter compensatie voor deze dagen mogen de verlof dagen worden ingehaald.

Ouderlogin Bitcare
Na plaatsing ontvangt u een mail met de gegevens voor uw ouderlogin. Via deze mail kunt u uw ouderlogin activeren en uw eigen wachtwoord kiezen. Daarna is de ouderlogin bereikbaar via onze website op app.bitcare.com. Via de ouderlogin kunt u:

·        Het digitale dagboekje bekijken;

·        Uw facturen terugzien en downloaden;

·        Uw jaaroverzicht raadplegen en downloaden;

·        Uw gegevens wijzigen;

·        Verlof/ruildagen doorgeven

·        Extra opvang dagen of dagdelen aanvragen;

·        Uw persoonlijke, flexibele opvangrooster doorgeven

·        Uw kind ziekmelden.

Voor Flex-kinderen dient de planning minimaal 4 weken van tevoren ingevoerd te worden via Bitcare. Heeft u op korte termijn, binnen 5 dagen, extra opvang nodig dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met Ebony. Op deze manier kunnen wij zekerstellen dat u op tijd van ons een reactie ontvangt.

Planning
Voor vragen over de planning kunt je contact opnemen met Ebony. Je kunt haar bereiken op haar werktelefoon 06-48377174. Je kunt naar dit nummer appen of bellen voor last minute aanvragen en voor planningen. Ze is bereikbaar ma t/m do van 9-16.00 uur. Je kunt ook altijd mailen naar ebonyportier@dekleinebuddha.nl en voor overige vragen kunt u terecht bij estrelaportier@dekleinebuddha.nl

Wijzigingen
Als u wilt veranderen van dagdelen, dan kunt u uw wijzigen doormailen naar info@dekleinebuddha.nl. Er zal dan worden bekeken of wijziging mogelijk is en per wanneer. U ontvangt daarover zo snel mogelijk bericht. Voor het verminderen van het aantal dagdelen opvang geldt dat het tijdig wordt doorgegeven via hetzelfde mailadres. Bij opzegging geldt een termijn van 2 maanden. De opzegging dient schriftelijk of per mail te worden ingediend.
Mocht de opvang-dag niet nodig zijn dan afmelden minimaal 48 uur van tevoren, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Brengen en halen
Om de rust en speelsfeer binnen het kinderdagverblijf zoveel mogelijk te waarborgen, streven wij naar de volgende breng- en haaltijden: 's morgens brengen tussen 6.45 en 9.00 uur 's middags brengen en halen tussen 12.00 uur en 13.30 uur ‘s avonds ophalen tussen 16.00 en 18.30. Echter is er veel in overleg mogelijk (wij zijn hierin erg flexibel). De kinderen met flex-contracten hebben eigen afspraken omtrent het brengen en halen. Mocht u uw kind onverwachts eerder komen halen of bent u te laat wegens onvoorziene omstandigheden dan stellen wij een berichtje of een belletje zeer op prijs.

Voor de peutergroep vragen wij de ouders rekening te houden met het dagprogramma, wij starten rond 9.00 uur in de kring, wanneer er peuters na deze tijd binnen komen, wordt de groep verstoord en is de concentratie van de kinderen weg.

Wij willen alle ouders/verzorgers vragen om de gelegen slofjes aan te doen bij het brengen en halen van de kinderen op de babygroep. Dit graag i.v.m. hygiëne.

Indien een ander dan de ouder/verzorger uw kind haalt of brengt wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de leiding van De Kleine Buddha. In het geval dat er voor ons een ‘vreemde’ uw kind komt ophalen, geven wij uw kind niet mee en zullen we direct contact met u opnemen.

Boetes te laat brengen en ophalen
Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt brengen en ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers/sters op. “Op tijd” wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken breng en haaltijden uw kind naar het kinderdagverblijf brengt en haalt. Het brengt extra kosten met zich mee als leidsters ingepland staan en u uw kind(eren) later brengt of haalt. Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje of een appje als u het niet redt.
Bij het te laat brengen en/of halen van meer als 10 minuten, volgt drie keer een waarschuwing. Komt het na deze waarschuwingen nog steeds voor dat het kind te vroeg of te laat gebracht of gehaald wordt, dan zal er een boete van 25 euro worden berekend op de factuur. Wanneer het kind toch structureel te laat wordt opgehaald of gebracht dan zal er een gesprek plaatsvinden. Wij hopen dat ouders onze regels respecteren en rekening houden met de breng en haaltijden van hun kind(eren). Voor onze planning, roosters en voor de kinderen op de groep zou dat heel erg gewaardeerd worden.

Mochten de breng en haaltijden voor u niet haalbaar zijn, neem dan contact op met de leidinggevende, dan passen wij de planning aan, dat is altijd mogelijk in overleg.

Pedagogiek
Het is onze missie om het voor ouders mogelijk te maken hun kinderen op een verantwoorde en liefdevolle wijze onder te brengen in een veilige en professionele omgeving, zodat zij werk/studie en opvoeding optimaal kunnen combineren. Onder de kernfunctie van opvang wordt verstaan: het zorgdragen voor een veilige en stimulerende omgeving zodat eigen initiatieven ontplooid kunnen worden, elk kind een eigen inbreng kan hebben en kinderen rekening houden met elkaar. De pedagogisch medewerkers van De Kleine Buddha hebben hierbij een verzorgende, begeleidende en sturende rol.
De Kleine Buddha wil onder andere:

·        Ervoor zorgen dat het kind tot een veilige gehechtheidsrelatie komt;

·        Ervoor zorgen dat het kind contacten krijgt met en waardering heeft voor andere kinderen en volwassenen;

·        De zelfstandigheid van het kind stimuleren, uitgaande van het kind zelf;

·        Zorgen dat de verscheidene aspecten van de ontwikkeling aan de orde komen;

·        Voldoende liefde, aandacht en veiligheid bieden zodat de kinderen vol vertrouwen hun mogelijkheden wat betreft henzelf en hun omgeving kunnen ontdekken;

·        Begeleiden bij leren dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen

·        Speelgoed aanbieden dat is aangepast aan de ontwikkeling van het kind;

·        Het kind leren omgaan met de eigen emoties en emoties van anderen.

·        E.e.a. is nader uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan. Dit plan is in te zien op het kinderdagverblijf

Personeel en groepsgrootte
Het aantal plaatsen binnen een groep is wettelijk voorgeschreven en o.a. afhankelijk van het aantal pedagogisch medewerkers per groep. De Kleine Buddha hanteert, conform de cao-kinderopvang, de normen ten aanzien van leidster-kind ratio en groepsgrootte.
Medewerkers van De Kleine Buddha beschikken over een opleiding zoals voorgeschreven in de cao-kinderopvang. BOL-stagiaires worden boventallig ingezet. BBL-stagiaires worden naarmate de tijd/stage uren ingezet op de groep oplopend van 0 tot 100%.

Kleding, verschoning en luiers
Het is fijn als elk kind dat bij De Kleine Buddha komt een eigen tasje mee neemt voor zijn of haar spulletjes ‘flesje, speen, knuffel, slaapzak etc’. Het is ook raadzaam om ervoor te zorgen dat u een setje extra kleding in de tas doet. De baby’s tot 1,5 jaar slapen bij De Kleine Buddha in een slaapzak. Luiers worden door De Kleine Buddha verstrekt. Daarnaast vragen wij u om de volgende spullen te voorzien van naam: de fles, het poederbakje, de jas, de tas, de slaapzak en eventueel de knuffel.  I.v.m de hygiëne blijven er geen spullen bij De Kleine Buddha. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen van zijn of haar kind. Dit ook m.b.t hygiëne, het wassen van slaapzakken, knuffels etc. Alle spullen krijg je weer netjes mee naar huis in de tas. Ook willen wij u vragen om op de babygroep geen speldjes in de haren van uw kind te doen. Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Zie bijlage 1: Huisregels babygroep, dreumesgroep en peutergroep.

Maaltijden
Aan kinderen die op een ochtenddagdeel aanwezig zijn, wordt fruit of een verse fruithap en een broodmaaltijd verstrekt. Kinderen die op een middagdeel aanwezig zijn eten gezellig fruit, een rijstwafeltje, yoghurt of een ander tussendoortje in de middag en aan het eind van de dag een soepstengel. Kinderen die de gehele dag aanwezig zijn gaan de gehele dag mee in ons dagritme, eet en drink momenten. Tevens wordt gedurende de gehele dag voldoende drinken aangeboden (diksap, water, yoghurt, melk en thee). Ouders brengen zelf de babyvoeding mee (melkpoeder of borstvoeding). Borstvoeding wordt bewaard in de koelkast of diepvries. Alle kinderen die tussen half 6 en half 7 opgehaald worden kunnen een warme maaltijd meenemen naar het kinderdagverblijf, wij eten de warme maaltijden om 16.30 uur. Wanneer uw kindje zijn avondeten meeneemt naar De Kleine Buddha, willen wij u vragen de datum te noteren waarop het eten is bereid. Zo ook wanneer uw kindje borstvoeding krijgt, vragen wij de datum te noteren waarop de borstvoeding is gekolfd. Dit i.v.m. de hygiëneregels van de GGD. Wij zijn er mee bezig om zelf warme maaltijden te gaan verzorgen, informatie hierover zal nog volgen.
Ouders/verzorgers van kinderen met een speciaal dieet worden verzocht het dieet zelf mee te nemen. Zijn er speciale wensen of bepaalde producten die uw kind niet mogen, geef het door aan de leidsters en wij houden rekening met de wensen van de ouders.

Mentor
Elk kind dat zich aanmeldt bij De Kleine Buddha krijgt een mentor toegewezen. De mentor van uw kind is werkzaam op de groep van uw kind en is tevens het aanspreekpunt voor u als ouder. De mentor zal, zowel met ouders als collega’s op de werkvloer, desbetreffende kinderen bespreekbaar maken en hun ontwikkeling volgen. Daarnaast is zij uiteraard altijd op de hoogte van het welbevinden van desbetreffend kind. Door het volgen van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind sluiten onze pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van uw kind. Tevens kan er, door overleg met ouders, worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.

Kindvolgsysteem Pravoo
Elke mentor houdt de ontwikkeling in de gaten en zal het aanspreek punt zijn voor de ouders. Via ons kindvolgsysteem ‘Pravoo’ zullen wij de ontwikkeling volgen van het kind. Wij zullen 2x per jaar (september en maart) een observatie formulier invullen en een uitgeprinte versie aan de ouders meegeven. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling dan gaan we uiteraard eerder een gesprek aan met de ouders. Wanneer dit niet het geval is, zullen we bij de overdracht van de papieren een klein gesprekje voeren met de ouders. Mochten de ouders het liefst nog een gesprek willen inplannen met de mentor dan is dat uiteraard mogelijk.


Overdracht naar de basisschool
De Kleine Buddha heeft een overdrachtsformulier via ons kindvolgsysteem Pravoo. Het doel van dit formulier is het verbeteren van de aansluiting van het kinderdagverblijf naar de basisschool. Dit betekent dat van alle peuters gegevens over o.a. cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve aspecten geregistreerd worden (2x per jaar via Pravoo). Gegevens worden aan het eind van de kinderdagverblijfperiode, overgedragen aan school door het kinderdagverblijf, wij doen een warme overdracht naar de basisschool. De formulieren die op school afgeven worden dienen van tevoren goedgekeurd te worden.

Oudercommissie/klachtenreglement
Bij De Kleine Buddha is een oudercommissie actief. Voor vragen en of klachten kunnen de ouders ook hier terecht. De oudercommissie zal 4 x per jaar vergaderen. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de groep of op de website te lezen. De Kleine Buddha is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang.

Algemeen
Door inschrijving stemt u er mee in dat er gegevens van uw kind verzameld en verwerkt worden. Alle voorwaarden blijven van kracht gedurende de periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. De prijs per uur wordt aangepast indien er wijzigingen optreden in personeelskosten of overige kosten, dit zal jaarlijks worden bekeken en zal aan de ouders twee maanden van te voren bekend worden gemaakt. De Kleine Buddha behoudt zich het recht voor wijzigingen op bovengenoemde voorwaarden te doen plaatsvinden.


 

   Bijlage 1: Huisregels Babygroep

Kinderdagverblijf De Kleine BuddhaNaar aanleiding van het coronavirus moeten wij ons momenteel nog meer bezig houden met de hygiëne op de groep. Wij hebben in het begin van de coronaperiode tijdelijke wijzigingen ingevoerd m.b.t de spullen van de kinderen. Deze wijzigingen willen wij vanaf nu graag doorvoeren. Dit betekend het volgende:

·        I.v.m de hygiëne blijven er geen spullen meer bij De Kleine Buddha. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen van zijn of haar kind. Dit ook m.b.t hygiëne, het wassen van slaapzakken, schoonmaken van flessen, speentjes etc. Alle spullen krijg je weer netjes mee naar huis in de tas.

·        Alle ouders nemen de spullen die het kind nodig heeft mee in de tas. Bijvoorbeeld:
- De fles

- Poeder of borstvoeding

- Speen

- Knuffel

- Reserve kleren
- Slaapzak
- Eventueel warme maaltijd

 

·        Wij vragen om de tas, de jas, de fles, het poederbakje, de knuffel en de slaapzak te voorzien van naam.

·        Ouders brengen zelf de babyvoeding mee (melkpoeder of borstvoeding). Borstvoeding wordt bewaard in de koelkast. Wij willen u vragen de datum te noteren waarop de borstvoeding is gekolfd. Dit i.v.m. de hygiëneregels van de GGD.

·        Ouders kunnen een warme maaltijd meegeven voor de kinderen die opgehaald worden tussen half 6 en half 7. Wanneer uw kindje zijn avondeten meeneemt naar De Kleine Buddha willen wij u vragen de datum te noteren waarop het eten is bereid. Wij bieden dus geen warme maatlijden meer aan voor kinderen die voor half 6 opgehaald worden. Dit is met uitzondering voor de baby’s tot 1 jaar. Als deze kinderen eerder dan half 6 worden opgehaald worden bieden wij wel warme maaltijden aan. Wij volgen daarin het ritme van de baby.

·        De jassen van de baby’s kunnen de ouders hangen aan de kapstok buiten de deur of meegeven in de tas. De spullen worden op de babygroep in vakkenkasten opgeborgen.

        Huisregels Dreumesgroep

Kinderdagverblijf De Kleine BuddhaNaar aanleiding van het coronavirus moeten wij ons momenteel nog meer bezig houden met de hygiëne op de groep. Wij hebben in het begin van de coronaperiode tijdelijke wijzigingen ingevoerd m.b.t de spullen van de kinderen. Deze wijzigingen willen wij vanaf nu graag doorvoeren. Dit betekend het volgende:

·        I.v.m de hygiëne blijven er geen spullen meer bij De Kleine Buddha. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen van zijn of haar kind. Dit ook m.b.t hygiëne, het wassen van slaapzakken, knuffels etc. Alle spullen krijg je weer netjes mee naar huis in de tas.

·        Alle ouders nemen de spullen die het kind nodig heeft mee in de tas. Bijvoorbeeld:
- Speen

- Knuffel

- Reserve kleren
- Slaapzak
- Eventueel warme maaltijd

 

·        Wij vragen om de tas, de jas en eventueel de knuffel te voorzien van naam.

 

·        Ouders kunnen een warme maaltijd meegeven voor de kinderen die opgehaald worden tussen half 6 tot half 7. Wanneer uw kindje zijn avondeten meeneemt naar De Kleine Buddha willen wij u vragen de datum te noteren waarop het eten is bereid. Wij bieden dus geen warme maatlijden meer aan voor kinderen die voor half 6 opgehaald worden.

·        De jas en de tas voor de dreumesen mogen de ouders meenemen naar de dreumesgroep. Daar hebben wij een kapstok karretje voor de spullen van de dreumesen.


·         

         Huisregels Peutergroep

Kinderdagverblijf De Kleine BuddhaNaar aanleiding van het coronavirus moeten wij ons momenteel nog meer bezig houden met de hygiëne op de groep. Wij hebben in het begin van de coronaperiode tijdelijke wijzigingen ingevoerd m.b.t de spullen van de kinderen. Deze wijzigingen willen wij vanaf nu graag doorvoeren. Dit betekend het volgende:

·        I.v.m de hygiëne blijven er geen spullen meer bij De Kleine Buddha. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen van zijn of haar kind. Dit ook m.b.t hygiëne, het wassen van slaapzakken, knuffels. Alle spullen krijg je weer netjes mee naar huis in de tas.

·        Alle ouders nemen de spullen die het kind nodig heeft mee in de tas. Bijvoorbeeld:
- Speen

- Knuffel

- Reserve kleren
- Eventueel warme maaltijd

 

·        Wij vragen om de tas, de jas en eventueel een knuffel te voorzien van naam.

 

·        Ouders kunnen een warme maaltijd meegeven voor de kinderen die opgehaald worden tussen half 6 tot half 7. Wanneer uw kindje zijn avondeten meeneemt naar De Kleine Buddha willen wij u vragen de datum te noteren waarop het eten is bereid. Wij bieden dus geen warme maatlijden meer aan voor kinderen die voor half 6 opgehaald worden.

·        Op de gang van de peutergroep komen twee vakkenkasten te staan. In elk vak kunt u de tas en de jas van uw kind inzetten. Mochten er knutselwerkjes mee naar huis gaan dan leggen wij dit in het vakje bij de tas van uw kind. 

 

 

 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info